Jätehuollon ongelmat

Jätehuolto aiheuttaa ympäristöhaittoja sekä jätteiden käsittelyn että niiden kuljetuksen aikana. Kun jätteitä kerätään ja kuljetetaan, ympäristö roskaantuu ja ilmaan pääsee päästöjä. Lisäksi jätteiden kerääminen sekä kuljettaminen aiheuttaa pölyä sekä melua. Laitosten lähiympäristöt sekä laitosten työntekijät waste management problemskohtaavat jätteiden käsittelyn aiheuttamia haittoja, jotka ovat riippuvaisia siitä millaisia jätteitä käsitellään.

Pinta- ja pohjavedet saattavat kärsiä kaatopaikoista, ja kaatopaikat tuottavat myös metaania ilmakehään. Metaania syntyy orgaanisen aineksen hajotessa sellaisissa olosuhteissa, jois sa ei ole happea, ja noin puolet koko Suomen metaanipäästöistä on lähtöisin kaatopaikoilta. Erityisen huolestuttavaa tämä on siitä syystä, että metaani on tehokas kasvihuonekaasu. Metaania on alettu kerätä osasta kaatopaikkoja talteen, ja sitä käytetään polttoaineena. Jos kaatopaikka lopetetaan, katsotaan sen maa-alue pilaantuneeksi ja jos kyseinen maa-alue aiotaan myöhemmin ottaa käyttöön, tulee se kunnostaa.

Vaikka Suomen jätehuoltojärjestelmä on kattava, joutuu jätettä myös ympärisöön. Luontoon joutuneiden jätteiden haittavaikutukset riippuvat siitä, ovatko jätteet hajoavia, myrkyllisiä, eliöihin kertyviä tai taudinaiheuttajia sisältäviä; sekä muista jätteiden ominaisuuksista. Eläimet saattavat vahingoittaa itsensä teräviin luontoon heitettyihin esineisiin, ja vesistöt rehevöityvät sinne joutuneiden jätteiden vuoksi. Luonnossa liikuttaessa tulisikin aina muistaa, että luonto on siellä elävien eliöiden koti, jossa me olemme vain vieraana. Roskaaminen ei ole jokamiehen oikeus etkä varmastikaan menisi ystäväsikään luokse heittelemään roskia ystäväsi olohuoneeseen – metsää ja luontoa voidaan pitää eläinten ja kasvien olohuoneena, joten pidetään se mahdollisimman siistinä.

Jätteenpolttolaitosten, kaatopaikkojen, ongelmajätelaitosten sekä muiden suurikokoisten jätteenkäsittelylaitosten perustaminen vaatii ympäristöluvan, jonka hakuvaiheessa laitoksen vaikutuksia ympäristölle arvioidaan. Jätteiden käsittelyä sekä ympäristövaikutuksia koskevat säädökset ovat nykyistä tarkempia ja näiden säädösten noudattamista myös seurataan aktiivisesti. Tästä huolimatta toisinaan tulee esiin jätteiden käsittelyyn liittyviä väärinkäytöksiä sekä onnettomuuksia.

Kehitysmaissa puutteellisesti toimivat vesi- sekä jätehuolto aiheuttavat suuria ongelmia sekä terveysriskejä suurkaupungeissa. Jätteitä saatetaan tällaisissa maissa laskea vesistöihin suoraan viemäriverkosta käsittelemättä niitä ensin. Osaltaan tällaiseen käyttäytymiseen vaikuttaa puutteellinen tai olematon lainsäädäntö. Myös tiedotus sekä käytön valvominen saattavat olla puutteellisia. Jätteitä hävitetään usein polttamalla melko valvomattomissa olosuhteissa, ja jopa kaatopaikkoja on syttynyt palamaan.