Mitä ympäristönsuojeluasetus sanoo

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta sisältää kuusi lukua sekä useita pykäliä. Asetuksen ensimmäisessä luvussa käsitellään lupaviranomaisen toimivaltaa. Luvussa on kaksi pykälää, joista ensimmäinen käsittelee valtion ympäristölupaviranomaisessa käsiteltäviä lupa-asioita, ja toinen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa käsiteltäviä lupa-asioita.

Asetuksen toinen luku käsittelee lupahakemusta, kuten lupahakemuksen sisältöä sekä hakemukseen liitettäviä tietoja. Lupahakemuksen sisällön osalta määrätään, että hakemuksen tulee sisältää muun muassa tiedot hakijasta, kiinteistön tiedot, toiminnan yleiskuvaus, toiminnan sijaintipaikan tiedot, tiedot toiminnan ympäristöolosuhteista, kuvaus toiminnan aiheuttamista päästöistä, tiedot toiminnan aiheuttamista jätteistä, sekä arvio siitä, miten toiminta tulee vaikuttamaan ympäristöön.

Asetuksen kolmannessa luvussa käsitellään lupahakemuksen käsittelyä sekä lupapäätöstä. Pykälät 11-23 määrittelevät yksityiskohtaiseti näihin liittyviä seikkoja, kuten lupa-asian käsittelyä, lupapäätöksen ratkaisuosan sisältöä sekä kaatopaikkaa koskevien lupapäätösten määräyksiä.

Asetuksen neljännessä luvussa käsitellään ilmoitusmenettelyjä; pykälässä 24 määritellään ilmoituksen sisältö, pykälässä 25 käsitellään ilmoitusta pilaantuneen pohjaveden sekä maaperän puhdistamisessa ja pykälässä 26 ilmoituksen johdosta annettavaa päätöstä. Asetuksen 26. pykälän mukaan ilmoituksen johdosta annettavasta päätöksestä tulee ilmetä muun muassa ilmoittajan yhteys- sekä yksilöintitiedot, tiedot toiminnan sijaintipaikasta, kuvaus toiminnasta, ilmoitetut toimenpiteet ympäristönsuojelemiseksi, sekä lausunnot.

Asetuksen viidesRegulation luku käsittelee valvontaa ja seurantaa. Tässä luvussa on useita pykäliä, joissa käsitellään esimerkiksi rekisteröimistä varten tehtävää ilmoitusta, valvontasuunnitelmaa, valvontaohjelmaa, määräaikaistarkastuksia sekä riskiarviointia, mikroyritysten koon arvioimista, sekä mikroyritysten työntekijöiden määrän laskemista. Asetuksen viidennen luvun 28. pykälän mukaan valvontasuunnitelman tulee sisältää yleisluontoisesti laadittu arvio siitä, millaisia riskejä ympäristön pilaantumisen osalta toiminta sisältää. Valvontaohjelman laatimisen menettely tulee kuvata valvontasuunnitelmassa, samoin ympäristöriskien arvioimisen suunnitelma. Näiden lisäksi valvontasuunnitelman tulee sisältää muun muassa kuvaus siitä, miten viranomaiset toimivat yhteistyössä toiminnan valvomisessa, sekä valvontaan käytettävissä olevista voimavaroista henkilötyövuosina sekä muina tunnuslukuina mitattuina.

Asetuksen kuudes luku sisältää erinäisiä säännöksiä. Pykälässä 39 käsitellään lupa- ja valvontaviranomaisten yhteistyötä, pykälässä 40 asiantuntijaviranomaisia sekä –laitoksia, pykälässä 41 yleisiä vaatimuksia koskien päästöjä, jotka vesijohtolaitokset johtavat viemäriin, pykälässä 42 käsitellään edellä mainittujen päästöjen määräämistä ympäristöluvassa, pykälässä 43 käsitellään merkintöjä, jotka tehdään erikseen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään, pykälässä 44 käsitellään suon luonnontilan muuttumisen merkittävyyttä, ja asetuksen viimeisessä pykälässä, pykälässä 45 käsitellään voimaantuloa.