Suomalaiset kansallispuistot

Suomalaiset kansallispuistot

Suomesta löytyy kaikkiaan 39 kansallispuistoa, joissa vierailijat pääsevät nauttimaan Suomen upeasta luonnosta. Kansallispuistot, jotka ovat samalla luonnonsuojelualueita, pyrkivät turvaamaan luonnon monimuotoisuutta. Niiden tehtävänä on myös tarjota rentoutumis- ja nauttimismahdollisuuksia luonnon keskellä. Kansallispuistoista Lue lisää

 

Mitä ympäristönsuojeluasetus sanoo

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta sisältää kuusi lukua sekä useita pykäliä. Asetuksen ensimmäisessä luvussa käsitellään lupaviranomaisen toimivaltaa. Luvussa on kaksi pykälää, joista ensimmäinen käsittelee valtion ympäristölupaviranomaisessa käsiteltäviä lupa-asioita, ja toinen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa käsiteltäviä lupa-asioita. Asetuksen toinen luku käsittelee lupahakemusta, kuten lupahakemuksen sisältöä

Tärkeimpiä ympäristönsuojelulakeja

Ympäristönsuojelulain ensimmäinen luku sisältää lain yleisiä säännöksiä. Lain tavoitteena on lain 1 pykälän mukaan ennaltaehkäistä ympäristön pilaantuminen sekä pilaantumisen vaara. Lisäksi lain tavoitteena on vähentää sekä ehkäistä erilaisia päästöjä sekä korjata ympäristön pilaantumisen aiheuttaneita haittoja. Ympäristövahinkojen torjuminen on ympäristönsuojelulain keskeisiä

Yritysten sosiaalinen vastuu

Yritystoimintaan liittyy monia eettisiä kysymyksiä, ja puhutaankin yritystoiminnan yhteiskuntavastuusta. Yhteiskuntavastuu eritellään usein sosiaaliseen, taloudelliseen sekä ympäristöön liittyvään vastuuseen, joista yrityksen sosiaalinen vastuu on kenties monimutkaisimmin määriteltävissä oleva vastuualue. Joidenkin määritelmien mukaan tähän vastuualueeseen kuuluvat esimerkiksi innovaatiot, jotka liittyvät koulutukseen, työterveyteen

Lain suomat oikeudet

Suomessa puhutaan yleisesti jokamiehenoikeuksista ja velvollisuuksista, joiden turvin luonnossa liikkumiselle sekä rentoutumiselle tarjotaan oivat puitteet. Näiden oikeuksien nojalla kuka tahansa luonnossa liikkuja saa pääsääntöisesti käyttää luontoa ilman omistajan tai haltijan erillistä lupaa. Luonnon käyttäminen on lisäksi maksutonta. Jokamiehenoikeuksia on kuitenkin