Tärkeimpiä ympäristönsuojelulakeja

Ympäristönsuojelulain ensimmäinen luku sisältää lain yleisiä säännöksiä. Lain tavoitteena on lain 1 pykälän mukaan ennaltaehkäistä ympäristön pilaantuminen sekä pilaantumisen vaara. Lisäksi lain tavoitteena on vähentää sekä ehkäistä erilaisia päästöjä sekä korjata ympäristön pilaantumisen aiheuttaneita haittoja. Ympäristövahinkojen torjuminen on ympäristönsuojelulain keskeisiä periaatteita. Edellä mainittujen seikkojen lisäksi ympäristönsuojelulain tarkoituksena on terveellisen sekä viihtyisän ympäristön turvaaminen. Ympäristön tila pyritään turvaamaan myös siten, että se pysyy monimuotoisena, sekä luonnontaloudellisesta näkökulmasta katsottuna kestävänä. Kestävän kehityksen periaatteiden tukeminen sekä ilmastonmuutoksen torjuminen mainitaan ympäristönsuojelulain keskeisinä periaatteina. Lain nojalla pyritään luonnonvarojen kestävään käyttöön sekä jätteiden määrän vähentämiseen. Jätteiden haitallisuuden sekä niistä aiheutuvien haittojen ehkäisemiseen pyritään myös lain nojalla samalla kun pyritään tehostamaan arviointitoimia sellaisten toimien osalta, jotka saastuttavat ympäristöä. Tällaiset luontoa pilaavat toiminnat pyritään huomioimaan kokonaisvaltaisella tavalla. Lain tavoitteena on myös lisätä suomalaisten vaikuttamismahdollisuuksia päätöksenteossa, joka koskee ympäristöasioita.

Ympäristönsuojelulain toisessa pykälässä määritellään lain soveltamisalasta, ja kolmannessa pykälässä lain soveltamisalan rajauksesta. Neljäs pykälä koskee lain soveltamista rajavartiolaitoksessa sekä puolustusvoimissa, ja viides pykälä sisältää erilaisia määritelmiä.

Lain toinen luku sisältää erilaisia yleisiä velvollisuuksia, kieltoja sekä periaatteita: kuudes pykälä sisältää selvilläolovelvollisuuden, seitsemäs pykälä velvollisuuden rajoittaa sekä ehkäistä ympäristön pilaantumista, kahdeksas pykälä käsittelee ympäristön pilaantumisen ehkäisemistä luvanvaraisen sekä rekisteröintiä vaativan toiminnan osalta ja yhdeksäs pykälä sisältää valtioneuvoston asettamat asetukset koskien ympäristön pilaantumisen ehkäisyä. Lain pykälät 10-20 sisältävät lisää tällaisia yleisiä velvollisuuksia, periaatteita sekä kieltoja, kuten pohjaveden ja maaperän pilaamiskiellot sekä ennaltavarautumisvelvollisuuden.

Lain kolmannessaThe Environmental Protection Act luvussa käsitellään viranomaisia sekä heidän tehtäviään. Pykälissä on eroteltu esimerkiksi valtion viranomaiset, yleiset valvontaviranomaiset, kunnan ympäristönsuojeluviranomainen sekä asiantuntijaviranomaiset ja –laitokset tehtävineen.

Lain neljännessä luvussa käsitellään ympäristöluvan tarvetta sekä lupaviranomaisten toimivaltaa. Pykälät 27-38 käsittelevät yksityiskohtaisesti näitä seikkoja esimerkiksi toimivaltaisten lupaviranomaisten sekä puolustusvoimien toimintojen luvanvaraisuuden poikkeustapausten osalta.

Lain viides luku käsittelee lupamenettelyä, kuten lupahakemusta, lausuntoja sekä muistutuksia ja lain kuudes luku käsittelee lupaharkintaa sekä lupamääräyksiä, kuten lupaharkinnan perusteita sekä luvan myöntämisen edellytyksiä.

Seitsemäs luku liittyy direktiivilaitoksen lupaharkintaan, kahdeksas luku lupapäätökseen ja yhdeksäs luku luvan voimassaoloon, muuttamiseen sekä toiminnan lopettamiseen. Kaikkiaan ympäristönsuojelulaissa on 21 lukua ja 240 pykälää.