Tietoa meistä

Nämä sivut kertovat Suomen luonnosta – sen monipuolisista kansallispuistoista, luonnon ainutlaatuisesta kauneudesta, Suomen biologisesta monimuotoisuudesta sekä luonnosta saatavista resursseista. Sivuilla tutustutaan myös suomalaiseen luonnonsuojeluun, sen ajankohtaisimpiin kysymyksiin sekä esimerkiksi luonnonsuojelun ja teollistumisen välillä vallitsevaan dilemmaan.

Sivuilla tutustutaan suomalaisiin ympäristönsuojelulakeihin, jokamiehen oikeuksiin ja yritysten sosiaaliseen vastuuseen, josta käytetään esimerkkinä kaakaon viljelyyn liittyviä eettisiä kysymyksiä sekä eettisesti ja reilulla tavalla tuotetun kaakaon merkittävyyttä kaakaoviljelijäyhteisöjen kannalta. Ympäristönsuojelulakien lisäksi tutustutaan ympäristönsuojeluasetukseen sekä vesilakiin, jonka tarkoituksena on edistää muunmuassa vesivarojen käyttöä. Vesilain osalta tutustutaan niihin muutoksiin, joita uuteen vesilakiin tehtiin vuonna 1961 voimaan tulleeseen lakiin verrattuna. Ympäristöministeriön käsittelemiä kysymyksiä, ympäristöhallinnon säädöksiä sekä ympäristövirastojen toimintaa käsitellään omilla sivuillaan.

Sivuilla pohditaan myös Suomen ilmaston saastetasoa sekä ilmanlaatua, sekä näihin liittyviä suurimpia ongelmia. Suomen ilmanlaadun todetaan olevan esimerkiksi Etelä-Euroopan ilmanlaatuun verrattuna verrattain hyvä, mutta poikkeuksiakin tästä esiintyy ja toisinaan raja-arvot ovat jopa ylittyneet. Ilmansaasteet aiheuttavat ihmisille ongelmia myös Suomessa.

Otsonikerroksen oheneminen on teema, joka on puhuttanut viime aikoina ja tätä teemaa käsitellään myös näillä sivuilla tutustuen otsonikerroksen ohenemiseen vaikuttaviin asioihin sekä siihen, mitä tällä ilmiöllä tarkoitetaan. Jätehuollon aiheuttamiin ongelmiin tutustutaan omassa kappaleessaan.

Sivuilla nostetaan esiin mielenkiintoista tutkimustietoa hiihdon ympäristölle aiheuttamista vaikutuksista sekä pohditaan sitä, miten näitä ympäristövaikutuksia voidaan vähentää. Hiihtämisen negatiiviset ympäristövaikutukset liittyvät esimerkiksi välineiden valmistusprosesseihin sekä siihen, että monet kulkevat autolla hiihtokeskuksiin päästäkseen hiihtämään hyväkuntoisille laduille.

Vihreän talouden voidaan sanoa olevan uusi yritystoiminnan trendi, joka sisältää monia mahdollisuuksia. Tällainen taloudellinen toiminta pyrkii toimimaan luonnon ehdoilla ottaen huomioon esimerkiksi luonnonvarojen niukkuuden sekä ympäristön kantokyvyn.

Suomen vesistöjen suojeleminen on ajankohtainen haaste ja sivuilla käsitelläänkin sekä Itämeren rehevöitymisen vaikutuksia, Pohjanlahden ajankohtaista tutkimusta sekä Suomenlahden elpymiseen johtaneita toimia. Monet merten elpymiseen tähtäävät projektit ovat vaatineet usean valtion yhteistyötä. Syanobakteerien eli sinilevien kukinnasta aiheutuneita ongelmia käsitellään omalla sivullaan ja aihe liittyy kiinteästi merien rehevöitymiseen.

Hiilijalanjälki, ekologinen jalanjälki sekä ekovelkapäivä ovat uusia tapoja, jotka on kehitetty ympäristövaikutusten mittaamiseen. Hiilijalanjäljen avulla pyritään mittaamaan paljonko esimerkiksi jokin toiminta aiheuttaa kuormitusta ilmastolle. Ekologinen jalanjälki kuvaa kuormittavuutta maa- ja vesialueina ja on hyvin havainnollinen tapa kuvata kuormitavuutta.