Uusia tapoja mitata ympäristövaikutuksia

Hiilijalanjäljen avulla voidaan mitata kuinka paljon jokin toiminta, palvelu tai tuote kuormittaa ilmastoa. Tätä kuormitusta tarkastellaan palvelun tai tuotteen elinkaaren aikana muodostuneiden kasvihuonekaasujen määrän kautta. Joskus hiilijalanjäljen yhteydessä tarkastellaan päästöjä pelkästään hiilidioksidin osalta. Hiilijalanjäljen avulla voidaan arvioida esimerkiksi kuinka paljon jokin tietty kulutusvalinta vaikuttaa ilmastomme lämpenemiseen. Näin voidaan melko näppärästi verrata esimerkiksi autolla ajamisen tai lentämisen vaikutuksia ilmaston lämpenemisen osalta. Jos jonkin teon tai kulutusvalinnan nettohiilijalanjäljeksi saadaan nolla, on tällainen teko tai kulutusvalinta hiilineutraali, eikä sillä siis ole ilmaston lämpenemisen kannalta vaikutusta.

Hiilijalanjäljen suuruuden ilmoittamisessa käytetään aina massaa ja yksikkönä grammaa, kilogrammaa tai tonnia. Jokaisen hiilijalanjäljestä voidaan erottaa sekä epäsuorat että suorat päästöt. Esimerkiksi henkilöautolla ajaminen aiheuttaa suoria päästöjä, mutta joukkoliikennevälineellä matkustaminen epäsuoria. Joukkoliikennevälineiden käyttöön kannustetaan osittain juuri siitä syystä, että näin voidaan vähentää ihmisten hiilijalanjälkeä – esimerkiksi bussissa kuormitus jaetaan kaikkien matkustajien kesken, mutta matkustaessasi yksin henkilöautossa, lasketaan koko auton kuormittavuus sinun hiilijalanjälkeesi.

Ekologinen jalanjälki on toinen tapa mitata jonkin toiminnan aiheuttamaa kuormitusta. Se kuvaa veEcological footprintsi- ja maa-aluetta, joka tarvitaan kuluttajan kuluttamien materiaalien, ravinnon sekä energian tuottamiseen sekä näistä toiminnoista aiheutuneiden jätteiden käsittelemiseen. Joidenkin arvioiden mukaan ollaan jo tilanteessa, jossa ekologinen jalanjälkemme on 25% liian suuri maapallon kestokykyyn nähden. Ekologinen jalanjälki on havainnollinen mittari, ja sen kuvaustapa on herättelevä. Sitä käytetään mittaamaan myös kestävää kehitystä. Mittayksikkönä käytetään globaalihehtaaria.

Suomalaisten aiheuttamat ekologiset jalanjäljet kuuluvat maailmanlaajuisesti mitattuina suurimpien joukkoon. Toisinaan ekologista jalanjälkeä voidaan kuvata myös maapalloina, jos halutaan esittää ekologisen jalanjäljen merkittävyyttä erittäin havainnollisella tavalla. Tällä tavalla esitettynä esimerkiksi vuoden 2003 laskennan mukaan olisi tarvittu suurinpiirtein 4,5 maapalloa jos kaikki maapallon ihmiset olisivat eläneet suomalaisten tapaan. Jos kaikki olisivat eläneet kuten yhdysvaltalaiset, olisi maapalloja tarvittu jo melkein kuusi kappaletta. Toisaalta taas intialaisten tyylillä elettäessä olisi riittänyt puolet maapallosta. Tämä herättää ajatuksia.

Ekovelkapäivä lasketaan ekologisia jalanjälkiä hyväksikäyttäen ja sen avulla kuvataan millainen suhde vallitsee kulutuksen ja kapasiteetin välillä. Mallien jatkuvan kehittämisen vuoksi vuosittaiset laskelmat eivät kuitenkaan ole juurikaan vertailukelpoisia.