Vihreän talouden yrityksiä

Vihreä talous tarkoittaa sellaista taloudellista toimintaa, jossa pyritään huomioimaan luonnonvarojen niukkuus, ympäristön kantokyky sekä väestönkasvu sekä samalla edistämään kestävää kehitystä niin ekologisesti, taloudellisesti kuin sosiaalisestikin. Vähähiilisyys, materiaalitehokkuus sekä energiatehokkuus ovat avaintekijöitä tässä asiassa. Näiden lisäksi myös kysyntä- sekä tarjontarakenteiden pitäisi muuttua.

Vihreän talouden pilareita ovat myös resurssien mahdollisimman vähäinen käyttö tuotantovaiheessa, resurssien käytön tehostaminen sekä kierrättäminen ja energiatehokkuuden nostaminen uudelle tasolle. Elinkaariajattelu koroGreen economy enterprisesstuu – elikaariajattelu pyrkii huomioimaan palvelun tai tuotteen negatiiviset vaikutukset ympäristölle alkaen niiden raaka-aineiden hankintavaiheesta, ja pohtien näitä vaikutuksia aina tuotteista tai palveluista syntyvien jätteiden loppukäyttöön asti. Haitalliset vaikutukset pyritään pitämään jokaisessa vaiheessa mahdollisimman minimaalisina.

Uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntäminen kestävällä tavalla aikaisempaa monipuolisemmin on vihreässä taloudessa tärkeä periaate, mikä on hyödyllistä myös ekosysteemien toimintakyvyn ylläpitämisen kannalta. Samalla voidaan vähentää päästöjä sekä varmistaa että energiaa ja raaka-aineita riittää jatkossakin. Energiantuotantoa sekä –kulutusta tulee kuitenkin vielä runsaasti muuttaa, jotta niistä saadaan irti riittävästi hyötyä. Tällä hetkellä noin neljännes energiasta on Suomessa tuotettu uusiutuvien energialähteiden avulla, mutta tästä on vielä reippaasti varaa parantaa.

Kuluttajien rooli on erittäin suuri siirryttäessä kohti luonnon entistä paremmin huomioon ottavaa yritystoimintaa sekä vihreitä arvoja. Kuluttajat tulisikin ottaa mukaan sekä palvelujen kehittämiseen että erilaisten ratkaisujen luomiseen aktiivisina toimijoina passiivisten vastaanottajien sijaan.

Kuluttajat, jotka haluavat tehdä eettisesti vastuullisia kulutusvalintoja, saattavat toimia myös sijoittajina siten, että pyrkivät sijoittamaan mahdollisimman eettisiin vaihtoehtoihin. Tällaisia vaihtoehtoja ovat esimerkiksi rakentamisen uudet ratkaisut sekä energiatehokkuus. Vihreän talouden periaatteet tulisi huomioida jo esimerkiksi kaavoituksissa siten, että jätehuoltoratkaisut, joukkoliikenne sekä palveluliiketoiminta toimisivat optimaalisella tavalla.

Tiedostava kuluttaja ymmärtää myös lentomatkustamisen aiheuttaman valtavan hiilijalanjäljen. Matkustamisen sijasta onkin ekologisesti kestävämpää hyödyntää olemassa olevia digitaalisia medioita. Internet on mullistanut sosiaalisen kanssakäymisen ja luonut etätyöskentelyn mahdollisuuden. Vapaa-aikaansa ei myöskään enää tarvitse paikasta toiseen kulkemiseen, vaan Las Vegasin sijaan on mahdollista avata tietokone ja tutustua erilaisiin online kasinoihin kuten Ruby Fortune, jossa peleihin pääsee mukaan kätevästi omasta kodista käsin.

Tiedon lisääminen sekä asenteisiin vaikuttaminen on erityisen tärkeää teollisuusmaissa, joissa asuvien ihmisten ekologinen jalanjälki on kovin suuri. Valistuksen avulla voitaisiin lisätä käsitystä siitä, että materiaalista kuluttamista tulee vähentää, jos aiomme pitää huolta maapallon kantokyvystä. Aineeton hyvinvointi pitäisi nostaa keskiöön, ja alkaa hakea mielihyvää aineellisten hyödykkeiden sijaan aikaisempaa useammin aineettomista hyödykkeistä, kuten kulttuurista sekä taiteesta. Ympäristökasvatus sekä ympäristötietoisuuden lisääminen ovat tässä avainasemassa. Kestävästä kehityksestä pitäisi tulla ihmisten arvomaailman peruspilari. Suomesta löytyy esimerkiksi vihreän talouden periaatteita noudattavia matkailukeskuksia.