Ympäristöluvan hankinta

Ympäristöluvalla selvitetään laitoksen tai tehtaan ympäristövaikutuksia. Siihen on olemassa tarkat kriteerit, jotta ympäristövaikutukset pysyvät sallitussa mittasuhteessa. Luvanvalvonta on monivaiheinen prosessi ja se vie aikaa. Ympätrstölupa liittyy tiiviisti ympäristönsuojelulakiin. Kaikkeen toimintaan mihin liittyy ympäristön pilaantumisen riski, tulee olla ympäristölupa, myös koeluontoisessa toiminnassa. Näitä riskejä ovat:

*Vesistön pilaantumisen riski, jossa pohjavesialueilla noudatetaan tiukempia kriteereitä
*Jätevesien johtaminen, josta voi aiheutua riski lähteen tai ojan pilaantumiseen
*Riski kohtuuttomaan rasitukseen naapurussuhdelaissa (esimerkiksi melu)

Ennen ympäristöluvan hankkimista tulee läpi käydä rekisteröintimenettely tekemällä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaisellem joka pitää tehdä viimeistään 3 kuukautta ennen toiminnan suunniteltua aloittamista. Valtioneuvosto asettaa kutakin toimintaa koskevat erityismääräykset. Jos jätteenkäsittelytoiminnoista on annettu valtioneuvoston asetus, tulee tästä toiminnasta tehdä hyvissä ajoin ilmoitus valton valvontaviranomaiselle. Hakemuslomakkeita saa muun muassa www.ymparisto.fi-sivulta. Lomake tulee toimittaa kunnalle kirjallisesti, sekä valtion viranomaisille lisäksi sähköisesti. Lomakkeessa tulee ilmetä selvitys:

*Toiminnasta ja sen vaikutuksista
*Asianosaisista
*Liite Ympäristövaikutusten arviontimenettely-lain mukaisesta arviointiselostuksesta
*Liite Luonnonsuojelulain tarkoittamasta arvioinnista
*Sekä muista merkityksellisistä seikoista

environmental permitVoi kulua kuukausia, että ympäristölupa on käsitelty, tätä ennen toimintaa ei voida aloittaa. Laitokset jaetaan direktiivilaitoksiin ja muihin laitoksiin, joista direktiivilaitosten tulee tehdä perustilaselvitys, jos sen toimintoihin liittyy pohjaveden tai maaperän pilaantumisen riski. Selvitys voi pitkittää lupakäsittelya ja viranomaiset joutuvat tarkistamaan täyttyvätkö kaikki edellytykset. Kun hakemus on saatu vireille, tulee siitä tiedottaa asianosaisille esimerkiksi mediassa. Seuraava vaihe on kuulla asianosaisten ja asiantuntijan lausunnot kuulemistilaisuudessa. Tämän jälkeen lupa menee ympäristönsuojelunviranomaiselle lupaharkintaan, jossa kuluu useampi kuukausi ennen päätöstä. Lupaviranomaisen on tutkittava luvan hausta annetut lausunnot eri tahoilta, sekä pyydettävä lausuntoja asiantuntijatahoilta. Päätöksestä tiedotetaan luvan hakijalle ja asianosaisille, jonka jälkeen päätöksestä voidaan tarvittaessa valittaa hallinto-oikeudelle, josta käsittely jatkuu korkeammalle halinto-oikeudelle. Lopuksi astuu voimaan lainvoimainen päätös, joka edellyttää toiminnan valvontaa ja tarkkailua jatkuvasti. Kaiken kaikkiaan tämä lupaprosessi voi kestää helposti yli vuoden. Luvan myöntämisen yhteydessä voidaan vaatia erityisiä ehtoja toiminnalle.

Luvan myöntämisen edellytyksiä ovat, ettei toiminnasta saa aiheutua:

* Terveyshaittaa
* Merkittävää riskiä ympäristön pilaantumiselle
* Ympäristölainsäädänän pilaamiskieltojen vastaista seurausta
* Toiminnan vaikutusalueella luonnonolosuhteiden, kuten vedenhankintamahdollisuuden vaarantumista tai muiden luonnonkäyttömahdollisuuksien huonontumista
* Kohtuutonta rasitusta naapureille
* Olennaista heikennystä etnisten pienryhmien, kuten saamelaisten oikeuksiin

Lisäksi suunnitelmat ja ohjelmat kuten jätesuunnitelmat on tarkistettava ja hyväksyttävä. Luvassa on annettava tarpeelliset määräykset muun muassa päästöraja-arvoista.