Ympäristöministeriön käsittelemät kysymykset

Ympäristöministeriö antaa lausuntoja sekä tiedottaa ympäristöön liittyvistä asioista, jollaisia ovat esimerkiksi maankäyttöön sekä rakentamiseen liittyvät kysymykset. Ympäristöministeriö julkaisee myös erilaisia aiheeseen liittyviä julkaisuthe Finnish Environment Ministryja, jotka voivat olla esitteitä, faktalehtiä, erillisjulkaisuja, uutiskirjeitä sekä Ympäristö-lehtiä. Esimerkiksi Suomen ympäristö –sarja on ympäristöministeriön julkaisu, joka on julkaistu HELDA-arkistossa.

Tällä hetkellä ympäristöministeriön ajankohtaisia asioita ovat YVA-lainsäädännön uudistaminen, vähittäiskaupan palveluverkkoselvitysten laatiminen maakuntakaavoitukseen liittyen sekä hanke, joka liittyy kaavojen määräysten ja merkintöjen kehittelyyn. Huhtikuussa 2016 esitellään ympäristöministeriön uudistamisehdotus YVA-lainsäädännön osalta. Uudistuksen tavoitteena on uudenmukaistaa lakia, joka on ollut voimassa jo vuodesta 1994 alkaen. Lakia pyritään muuttamaan niin, että se vastaisi YVA-direktiiviin laadittuja muutoksia sekä muutostarpeita, joita on havaittu olevan kansallisella tasolla ja joiden katsotaan olevan ajankohtaisia.

Ympäristöministeriö käsittelee monia kansainvälisiä asioita, jotka ovat tärkeitä erityisesti siitä syystä, että monet ympäristökysymykset eivät katso valtioiden rajoja. Tämän vuoksi kansainvälisen yhteistyön tekeminen rakentavassa hengessä on äärimmäisen tärkeää. Ympäristöministeriö osallistuu moniin kansainvälisiin foorumeihin, joissa käsitellään tällaista yhteistyötä. Esimerkiksi kestävän kehityksen edistäminen on kysymys, joka on noussut toistuvasti esiin näissä foorumeissa. Kansainvälistä yhteistyötä tehdään esimerkiksi Euroopan unionissa, YK:ssa, OECD:ssa, Pohjoismaiden ministerineuvostossa, Itämeren suojelukomissiossa, Kansainvälisessä luonnonsuojelujärjestössä sekä Maailman ympäristörahastossa.

Pohjoismaat tekevät yhteistyötä esimerkiksi ympäristönsuojelun osalta. Tällä työllä pyritään muunmuassa säilyttämään luonnon monimuotoisuutta ja edistämään kestävää kulutusta. Suomen lisäksi pohjoismaiseen yhteistyöhön ottaa osaa Ruotsi, Tanska, Norja, Islanti, Ahvenanmaa, Grönlanti sekä Färsaaret.

Venäjä-yhteistyöhön liittyen ympäristöministeriö on tehnyt yhteistyötä esimerkiksi Suomenlahden alueella. Tämän yhteistyön merkeissä on seurattu esimerkiksi alueen syvänteiden happitilannetta. Myös Itämeren tilanteen eteen on tehty yhteistyötä Venäjän kanssa. Pietarin jätevedenpuhdistus on tässä asiassa yksi avaintekijöistä, minkä lisäksi tulee kiinnittää huomiota esimerkiksi Venäjän maatalouden aiheuttaman kuormituksen vähentämiseen sekä öljykuljetusten sisältämien riskien vähentämiseen. Öljyntorjunta on tärkeä osa-alue Suomen ja Venäjän välisessä yhteistyössä.

Ympäristöministeriö tekee runsaasti työtä kestävän kehityksen saralla, jotta myös tulevilla sukupolvilla olisi mahdollisuudet hyvään elämään. Tähän pyritään esimerkiksi sopimalla sitoumuksista, jotka velvoittavat valtioita. Suomessa on perustettu oma toimikunta kestävään kehitykseen liittyvien asioiden käsittelyä varten. Tällainen toimikunta on toiminut vuodesta 1993 alkaen.