Ympäristösuojelun tarkoitus

Suojelun tarkoitus

Ympäristösuojelun tarkoitus on ehkäistä ympäristön pilaantumista, sekä sen vaaraa. Tarkoituksena on pyrkiä vähentämään päästöjä ja pyrkiä minimoimaan ympäristönpilaantuminen, sekä poistaa pilaantumisesta aiheutuvia haittoja. Tarkoituksena on myös turvata terveellinen, viihtyisä, sekä taloudellisesti kestävä ja monimuotoinen ympäristö. Ympäristönsuojelussa pyritään myös kehittämään luonnonvarojen kestävää käyttöä ja kierrätystä. Nykyään ilmastonmuutoksen torjunta, sekä kestävän kehityksen tukeminen ovat kasvaneet tärkeiksi seikoiksi ympäristönsuojelussa globaalisti. Ympäristönsuojelussa kansainväliset sopimukset ovat tärkeässä roolissa suojelun kannalta.

Environmental protection lawYmpäristönsuojelulailla pyritään edistämään ympäristönsuojelua. Laissa on käsky ja kielto tyyppisiä sääntöjä, joilla pyritään vähentämään ympäristönpilaantumista ja vaarantumista. Esimerkiksi eri ympäristöpäästöille on tarkasti arvioidut raja-arvot, joita ei saa ylittää ilman rangaistusta. Rangaistuksena voidaan käyttää sakkoa tai ympäristöluvan menettämistä. Ympäristölainsäädäntö on kaikille tasavertainen, millää laitoksella ei ole oikeutta pilata ympäristöä. Ympäristön riskiä saastua tutkitaan aina ympäristön sietokyvyn kannalta. Ympäristönsuojelulaki tuli vuonna 2000 voimaan ja sitä on uudistettu laajasti vuonna 2014. Ympäristönsuojelulakiin kuuluu toimijan seuraavat velvollisuudet:

*Selvilläolovelvollisuus
*Velvollisuus pyrkiä ehkäisemään ja rajoittamaan ympäristön pilaantumista
*Pilaantumisen torjuntavelvollisuus ympäristövahingon sattuessa
*Jätelain velvollisuudet, joihin kuuluu monta eri velvollisuutta
*Ennaltavarautumisvelvollisuus, jolloin toimijan tehtävään kuuluu vahinkojen ennaltaehkäiseminen
*Edelliseen liittyen varautumissuunnitelma, jos jotain odottamatonta ympäristölle vahingollista sattuu

Kieltoja, jotka koskevat kaikkia, ovat:

*Maaperän pilaamiskielto
*Pohjaveden pilaamiskielto
*Merta koskevat erityiset kiellot

Soveltamisala

Suojelua sovelletaan teolliseen ja muuhun toimintaan, josta saattaa aiheutua tai aiheutuu ympäristön pilaantumista. Sitä sovelletaan kaikkeen toimintaan, josta syntyy jätteitä, sillä jätteiden oikea käsittely on osa ympäristönsuojelua. Laki koskee kaikkia toimijoita. EU-direktiivit, sekä Suomen ympäristöministeriön ohjeet ohjaavat Suomen ympäristölainsäädäntöä, sillä lakia pitää jatkuvasti soveltaa ja muuttaa muuttuvan ympäristöntilan mukaan.

Merellä sovelletaan ympäristönsuojelussa omia säädöksiä. Itämärellä Suomea koskee kansainväliset merensuojelusopimukset, sekä merenkulun ympäristönsuojelulaki. Kaikkia suomalaisia merellä liikkuvia aluksia koskee merenkulun ympäristönsuojelulaki, riippumatta siitä liikkuvatko ne Suome aluevedellä vai sen ulkopuolella. Myös kaikki ulkomaiset alukset, jotka liikkuvat Suomen aluevedellä, joutuvat noudattamaan Suomen lakia. Tämän lain tarkoituksena on muun muassa se, ettei mereen päästetä haitallisia aineita. Lisäksi Suomella on Ruotsin kanssa rajajokisopimus, joka helpottaa rajalla kulkevien jokien suojelua yhteistoimin.